Vyjadrenia a vytýčenia

:: Vyjadrenie k existencii sietí, vytýčenie sietí


Alternet s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete v Košiciach-Šaci, Medzeve, Moldave nad Bodvou, Gelnici a v okolitých obciach. Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže dôjsť ku kontaktu s vedením siete Alternet a jej pridruženými prostriedkami (zariadeniami, rozvádzačmi, stožiarmi, rádiovými spojmi, prípojkami na el. energie, a pod.). V rámci ochrany verejných sietí, stavebník je povinný k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych sietí v mieste stavby a predložiť ich stavebnému úradu ku konaniu. Vlastníci sietí majú v konaní postavenie dotknutého orgánu a určujú podmienky k stavbe, a stavebník je povinný tieto podmienky pri uskutočňovaní stavby dodržať. V prípade nerešpektovania podmienok pre ochranu verejnej telekomunikačnej siete sa stavebník vystavuje trestoprávnemu postihu podľa § 286 trestného zákona, a tiež povinnosti nahradiť spôsobenú škodu na vedeniach a službách poskytovateľa.

Pre získanie vyjadrenia Alternetu k existencii sietí je potrebné doručiť Alternetu "Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí". Žiadosť môže byť doručená poštou, e-mailom, prípadne osobne (viď kontakty), alebo cez portál siete.digital (vhodné najmä pre zadávanie viacerých žiadostí organizáciami). Zo žiadosti musí byť zrejmé:

  • územie, ku ktorému má byť vyjadrenie poskytnuté,
  • lehota, v ktorej sa vyjadrenie požaduje (štandard do 15 dní, urgent do 3 pracovných dní),
  • či sa požaduje informatívne vyjadrenie (pre potrebu žiadateľa) alebo vyjadrenie pre právne účely (napr. ako doklad k územnému alebo stavebnému konaniu),
  • v akej mierke majú byť poskytnuté snímky z mapy (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000)

Ak zo žiadosti nie sú tieto údaje zrejmé, až do doplnenia žiadosti lehota na jej vybavenie neplynie. Na základe úplnej žiadosti Alternet vystaví a zašle žiadateľovi faktúru. Po prijatí úhrady zašle Alternet žiadateľovi vyjadrenie o existencii sietí e-mailom a/alebo poštou. Súčasťou vyjadrenia je textová časť a grafická časť - mapová snímka (alebo snímky) záujmového územia v mierke, ktorú určil žiadateľ. Ak sa v území nachádzajú vedenia Alternetu, budú na snímke (snímkach) zakreslené. Toto zakreslenie je orientačné, pre zistenie presnej polohy vedenia v teréne je potrebné objednať vytýčenie vedenia. Pri vytýčení vedenia a dozore stavby sa počíta čas za každého vytyčujúceho pracovníka osobitne, pričom sa počíta prvá hodina celá, následne každá aj začatá polhodina.


:: Cenník - vyjadrenia a vytýčenia

Posledná aktualizácia: 01.07.2021

Vyjadrenie k existencii sietí

Bez DPH S DPH Účtovanie
Vyjadrenie k existencii sietí - informatívne do 15 dní neslúži pre právne účely 15,00  18,00 € vopred
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 15 dní 25,00  30,00 € vopred
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 3 pracovných dní 50,00  60,00 € vopred
Snímka z mapy (grafická časť informatívneho vyjadrenia) vo zvolenej mierke 5,00  6,00 € za stranu A4 vopred
Snímka z mapy (grafická časť záväzného vyjadrenia) vo zvolenej mierke 10,00  12,00 € za stranu A4 vopred

Vyjadrenie k existencii sietí - cez siete.digital

Bez DPH S DPH Účtovanie
Vyjadrenie k existencii sietí - informatívne do 15 dní, cez siete.digital neslúži pre právne účely 7,50  9,00 € vopred
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 15 dní, cez siete.digital 12,50  15,00 € vopred
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 3 pracovných dní, cez siete.digital 25,00  30,00 € vopred
Snímka z mapy (grafická časť informatívneho vyjadrenia) vo zvolenej mierke, cez siete.digital 2,50  3,00 € za stranu A4 vopred
Snímka z mapy (grafická časť záväzného vyjadrenia) vo zvolenej mierke, cez siete.digital 5,00  6,00 € za stranu A4 vopred

Vytýčenie vedení a dozor stavby

Bez DPH S DPH Účtovanie
Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - štandard do 15 dní 50,00  60,00 € za hodinu pozadu
Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - urgent do 3 dní 100,00  120,00 € za hodinu pozadu
Dozor stavby, kontrola neporušenosti vedenia a zásypu vedenia 30,00  36,00 € za hodinu pozadu
Dopravné náklady k vytýčeniu vedení a dozoru stavby 0,50  0,60 € za km pozadu

Iné poplatky

Bez DPH S DPH Účtovanie
Zaslanie faktúry poštou na žiadosť zákazníka 0,00  0,00 € pozadu
Zaslanie vyjadrenia o existencii sietí poštou 2,50  3,00 € vopred

Vysvetlivky

zmluvne záväzná cena je uvedená tučným písmom (bez DPH, s DPH)